Bera Holding (BERA) kar payı açıklaması

featured

Bera Holding A.Ş. (BERA) kâr payı dağıtımına ilişkin, yönetim kurulunca alınan karar hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak;

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun II 14-1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde TMS 29 kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi dikkate alınarak ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” ile birlikte dikkate alındığında 2023 Ana Ortaklık Payı Karının 2.982.416.282 -TL, Geçmiş Yıllar Zararlarının ise 5.303.357.490 TL olduğu,

– TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlara göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 33.479.726,68 -TL tutarında ” Dönem Karının bulunduğu. 33.479.726,68 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kâr’ın, Şirketin ödenmiş sermayesi 683.200.000’nin %5’i olan 34.160.000 TL 1. Temettü tutarından az olması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasının uygun olacağı şeklindeki tavsiye kararının Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul bilgisine sunulması kararı alınmıştır.

Bera Holding (BERA) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.